Strona główna / Nieinwazyjne Badania Prenatalne
Kontakt

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce, ul. Prosta 30

tel 412 013 800

szpital@szpgin.kielce.pl

Nieinwazyjne badania prenatalne

Postęp w położnictwie i diagnostyce laboratoryjnej sprawił, że możemy dziś traktować płód jak małego pacjenta, który jest diagnozowany i jeśli sytuacja tego wymaga - może być leczony w łonie matki. Coraz doskonalsze techniki obrazowe USG oraz swoiste badania biochemiczne krwi matki pozwalają rozpoznać wiekszość chorób nienarodzonego dziecka z pominięciem metod inwazyjnych, wymagajacych ingerencji w środowisko płodu. Tak więc najwiekszą zaletą badań nieinwazyjnych jest całkowite bezpieczeństwo zarówno dla dziecka jak i matki. Wynik takiego badania to nie jednoznaczna diagnoza wskazująca konkretne schorzenie, ale precyzyjne - oparte na skomplikowanych obliczeniach - określenie ryzyka wystąpienia danej wady genetycznej.

 

Zalety testów wykonywanych w naszej placówce:

 • badania wykonywane są nieodpłatnie,
 • krótki czas oczekiwania na wynik testu,
 • analiza oparta na wyliczeniach wysoce specjalistycznego oprogramowania posiadajacego wraz z aparaturą pomiarowa certyfikat Fundacji Medycyny Płodowej (FMF) w Londynie.

 

Kryteria jakie musi spełniać pacjentka aby nieodpłatnie wykonać nieinwazyjne badania prenatalne

 • wiek matki powyżej 35 lat,
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży abberacji chromosomowej u płodu lub wcześniej urodzonego dziecka,
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych abberacji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo.
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko abberacji chromosomowej lub wady płodu.

 

Spełnienie przynajmniej jednego z powyższych wskazań skutkuje włączeniem do programu badań prenatalnych.

Poniżej przedstawiamy zestawienie testów wykonywanych przez nasza placówkę. Przy każdym z nich załączona jest informacja o okresie ciąży, w którym dane badanie należy wykonać.

 • test PAPP-A: między 11 - 14 tygodniem ciąży

- szczegółowy wywiad

- pobranie niewielkiej ilości krwi kobiety ciężarnej i oznaczenie poziomu proteiny ciażowej PAPP-A oraz wolnej podjednostki -hCG

- specjalne badanie USG z pomiarem przezierności karkowej płodu

 • test potrójny: między 15 - 18 tygodniem ciąży

- szczegółowy wywiad

- pobranie niewielkiej ilości krwi kobiety ciężarnej i oznaczenie poziomu wolnej podjednostki -hCG, AFP oraz uE3

 • test zintegrowany: łączne wykonanie testów: PAPPA (11-14 tydzień) i testu potrójnego (15-18 tydzień)

- szczegółowy wywiad

- badania wchodzące w zakres testu PAPP-A i testu potrójnego

Formularz zlecenia nieinwazyjnych badań prenatalnych.

 

W dniach 25-27 czerwca 2014r. w Szpitaliu przeprowadzona zostanie wizyta akredytacyjna w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej".

Wizyta akredytacyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach jako Beneficjent wraz z partnerami:
- Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
- Gminą Kielce
- Gminą Nowy Korczyn
realizuje projekt pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego" .Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013".